AUTORYZOWANY DEALER YAMAHA POLand POSITION
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Yamaha Motor Middle Europe B.V. (Sp. z o.o.)
– Oddział w Polsce

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) Yamaha Motor Middle Europe B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, 1119NC, Koolhovenlaan 101, działająca przez Yamaha Motor Middle Europe B.V. (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, 01-304, ul. Połczyńska 120 C, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317805 (zwany dalej „Oddziałem Yamaha”), ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem” i zobowiązuje się świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Oddział Yamaha drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem stron internetowych http://www.yamaha-motor.pl , http://www.yamahaquadclub.pl, http://www.yamaha-polczynska.pl warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem stron internetowych http://www.yamaha-motor.pl, http://www.yamahaquadclub.pl oraz http://www.yamaha-polczynska.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
§ 2. Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.).
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 5. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Oddział Yamaha i która zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu.
§ 3. Rodzaje i zakres usług
 1. Oddział Yamaha świadczy następujące usługi:
  1. wysyłka newslettera poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację Regulaminu dostępny jest pod adresami: http://yamaha-motor.pl/newsletter, http://yamahaquadclub.pl/newsletter oraz http://www.yamaha-polczynska.pl/newsletter. Newsletter wysyłany będzie z określoną częstotliwością do grupy Usługobiorców na adres e-mail, z którego wysłane zostało zamówienie lub na inny adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
  2. Zapisy do programu Yamaha Vehicle Health Check (Kontrola stanu technicznego jednośladów Yamaha) poprzez stronę http://www.yamaha-motor.pl
  3. Zapisy do klubu Yamaha Quad Club poprzez stronę http://www.yamahaquadclub.pl
  4. Prowadzenie konkursów związanych z działalnością Oddział Yamaha
  5. Zapisy na jazdy testowe poprzez stronę http://www.yamaha-polczynska.pl
  6. inne usługi świadczone na podstawie odrębnych umów i porozumień, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Usługi świadczone są przez Oddział Yamaha nieodpłatnie, z wyjątkiem usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt f) jeżeli taka odrębna umowa lub porozumienie stanowi inaczej.
§ 4. Warunki świadczenia usług
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług, o których mowa w § 3 ust. 1 są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. włączona obsługa cookies
  3. posiadanie konta e-mail
 2. Oddział Yamaha nie gwarantuje poprawności i skuteczności świadczonych usług w przypadku, gdy nie zostaną spełnione minimalne wymogi określone powyżej.
 3. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Oddział Yamaha urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Oddział Yamaha może uniemożliwić dostęp do tych danych. Oddział Yamaha nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Oddziału Yamaha także treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Oddziału Yamaha lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Oddział Yamaha zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją stron internetowych http://www.yamaha-motor.pl, http://yamahaquadclub.pl lub http://www.yamaha-polczynska.pl
  2. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz treści reklamowych,
  3. w przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego – do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 8. Korzystanie przez Usługobiorcę z usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, z wyłączeniem tych, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.
 9. Oddział Yamaha ma prawo przetwarzać bez zgody Usługobiorcy następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. nazwisko i imiona usługobiorcy,
  2. adres do korespondencji
  3. adresy elektroniczne usługobiorcy.
 10. Oddział Yamaha ma prawo przetwarzać bez zgody Usługobiorcy inne dane osobowe niż wymienione w § 4 ust. 9, jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub ewentualnie sposób jej rozliczenia. Dane te będą, jako niezbędne do świadczenia usługi, oznaczone symbolem „*”.
 11. Oddział Yamaha może przetwarzać za zgodą Usługobiorcy inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 12. Oddział Yamaha może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w § 4 ust. 11,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług.
 13. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Oddział Yamaha w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz do ich poprawiania w drodze wystąpienia na piśmie do Oddziału Yamaha skierowanego na adres: 01-304, ul. Połczyńska 120 C.
 14. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Oddział Yamaha, Oddział Yamaha będzie realizować poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
§ 5. Warunki zawierania umów i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
 1. Usługobiorca wysyłając formularz zamówieniowy oraz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Oddział Yamaha zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania na stronach WWW Oddziału Yamaha lub od daty zawarcia umowy.
 3. Oddział Yamaha jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Usługobiorcy. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację, o której mowa w § 5 ust. 1, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji.
 5. Zamieszczone na stronach internetowych http://www.yamaha-motor.pl, http://www.yamahaquadclub.pl, http://www.yamaha-polczynska.pl wszelkie informacje, w tym ceny i cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Oddział Yamaha zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian cen, specyfikacji i dostępności produktów.
 6. Oddział Yamaha dokłada wszelkich starań celem zapewnienia, aby wszelkie informacje podawane na stronach internetowych http://www.yamaha-motor.pl, http://www.yamahaquadclub.pl, http://www.yamaha-polczynska.pl były aktualne i wiarygodne, ale dokładność tych informacji nie może być gwarantowana. Oddział Yamaha, spółka Yamaha Motor Middle Europe B.V., ich pracownicy ani przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakiejkolwiek informacji zawartych na ww. stronach internetowych ani za szkody powstałe w wyniku lub w związku z dostępem, użytkowaniem lub niemożnością użytkowania ww. stron internetowych lub wszelkich informacji podawanych na ww. stronach internetowych.
 7. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Oddział Yamaha, a zwłaszcza z otrzymywania newslettera, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres email lukasz.palys@yamaha-motor.pl
 8. Oddział Yamaha może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu albo wykorzystywania przez Usługobiorcę usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 9. Oddział Yamaha nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Oddziału Yamaha,
  2. brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy,
  3. podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji,
  4. nie przestrzegania przez Usługobiorcę zapisów Regulaminu,
  5. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  6. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorcę.
§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres: Yamaha Motor Middle Europe B.V. (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce, ul. Połczyńska 120 C, 01-304 Warszawa.
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie reklamującego wraz z pełnym adresem i adresem e-mailowym oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. Oddział Yamaha dołoży najwyższych starań, aby reklamacja była rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Oddział Yamaha w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Oddział Yamaha zawiadomi reklamującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Reklamacja złożona po terminie albo nie zawierająca wymaganych danych pozostaje bez rozpatrzenia.
§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2009
 2. Oddział Yamaha zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej http://www.yamaha-motor.pl, http://www.yamahaquadclub.pl oraz http://www.yamaha‑polczynska.pl.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z usług świadczonych przez Oddział Yamaha drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem jest prawo polskie.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Oddziału Yamaha.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  © COPYRIGHT 2005-10 YAMAHA     Regulamin   Projekt i realizacja: ARTHITT